;

Download Paper

ANALYSISOFTHELOCATIONOFANCIENT KHOREZMMONUMENTSINTHECHANNELSYSTEM

Authors:

1Zulhumor Kuchkarova Rakhmonberganovna, 2Koshanova Nilufar Maxsudovna

Page No: 72-76

Volume & Issue

Volume-10,ISSUE-7